LOŠBATES, D.S.O.

1. cena

1. cena PELLETIER DE FONTENAY / Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori / Montréal, Kanada

Návrh si klade za cíl vytvořit nové srdce a symbol pro komunitu dobrovolného svazku obcí LOŠBATES. Je proto koncipován jako otevřený „klášter“, jehož členitá multifunkční ambitová chodba propojuje čtyři programově odlišné části do jednoho objemu obklopeného malým lesem. Tento prostor je flexibilní vizuálně i funkčně. Slouží jako vstup, chodba, krytý venkovní prostor, místo setkávání, neformální třída a mnohem víc. Oproti tradičnímu pojetí ambitové chodby v klášterech je tato chodba otevřená a propustná, rámuje centrální dvůr, který je na rozdíl od volných rajských dvorů klášterní typologie naplněn stromy, jež jsou polapenými fragmenty blízkého lesa. Dvůr je záměrně velký. Cílem je rozmazat hranice mezi figurou stavby a terénem. Dvůr funguje jako zelený nárazník a nástroj klimatické kontroly pro vnitřní prostor, který ho obklopuje. Rozprostřením budovy a vnesením přírody dovnitř ve velkém měřítku se silueta stavby stane měkčí a přátelštější. Toto zjemnění také poskytuje blažený pocit z rozsáhlosti a otevřenosti. Škola nemá žádné slepé uličky. Pohyb v ní sestává ze smyčky – propojeného obvodu, který generuje pocit kontinuality a nekonečnosti. Dovoluje dětem a návštěvníkům volný pohyb celou budovou v nelineárních / nepřímočarých cestách a podporuje pocit návaznosti vizuálním propojením přes vnitřní dvůr.

obrázek

Hodnocení poroty

Autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání zadavatele. Architektonický výraz je přiměřený nové instituci, která tvoří společné zázemí pro čtyři obce. Porota oceňuje symboliku samostatných objektů propojených ambitem kolem společného dvora, díky kterému urbanistické členění celkového objemu stavby na menší hmoty a celky vyznívá příznivě. Zapojení velkých objemů tělocvičen do území je citlivé. Objem stavby v podzemním podlaží (zejména parkovací stání a komunikace) může být optimalizován, a to bez významného vlivu na dispoziční řešení provozu školy. Jižní a západní fasády objektu, orientované k individuálním bytovým domům, drží maximální výšku dvou pater. Přístavba počítá s objemem nad tuto úroveň; je ovšem orientována na sever k lesu a na východ ke sportovnímu areálu, takže negativně neovlivní stávající zástavbu.

Porota předpokládá že při dopracování podle připomínek zadavatele má návrh velmi dobrou možnost adaptability, aniž by došlo k narušení zdařilého konceptu.

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

nahoru