Svazková škola

Svazková základní škola je snem a přáním všech obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí LOŠBATES. Architektonická soutěž o návrh byla až druhým krůčkem k jejímu vzniku. Tím prvním je spolupráce obcí LOuňovice, Štíhlice, BAbice, TEhovec, Svojetice, které LOŠBATES vytvořily. (Babice již součástí svazku nejsou, obec se rozhodla svou situaci řešit jinak.)
Svazek vznikl z potřeby splnit zákonnou povinnost o zajištění základní školní docházky pro děti z našich obcí. Obce svazku měly zajištěnou školní docházku v Základní škole Mukařov, její kapacita však nestačí. A po rozhodnutí zastupitelstva Mukařova, že v areálu jejich školy již nebude prováděna žádná výstavba za účelem rozšíření kapacity, okolním obcím nezbyla jiná možnost, než si postavit školu vlastní. Bohužel, v průběhu tvorby zadávacích podmínek této soutěže se zastupitelé obce Babice rozhodli ze svazku vystoupit a řešit si zajištění povinné školní docházky pro své děti vlastní cestou. Původně měl svazek cca 4000 trvale hlášených obyvatel a plánovala se škola 3 x 9 tříd s kapacitou cca 700 dětí, což je v souladu s demografickou studií vypracovanou pro LOŠBATES v roce 2017. Po vystoupení Babic má svazek necelých 3000 obyvatel a plánovaná škola je 2 x 9 tříd s kapacitou cca 540 žáků. Stavba nové školy je investicí, která nemá v bohaté historii našich obcích obdobu. Přesto, že jsme malé vesnice, je naším přáním vybudovat školu pro 21. století, která bude umožňovat moderní výuku a inspirovat děti ke studiu. Chceme školu bezpečnou a takovou, která umožní komunitní využití a bude sloužit všem našim obyvatelům dlouhá desetiletí. Navržené řešení by mělo respektovat zvolený více jak 2,5 ha velký stavební pozemek, okolní zástavbu a krajinný charakter obce Louňovice. Uspořádání budov a ostatních staveb musí být takové, aby umožňovalo případné budoucí rozšíření školy na 3 x 9 tříd. Jsme přesvědčeni, že architektonická soutěž byla tím nejsprávnějším řešením, jak získat dostatek kvalitních návrhů, ze kterých porota vybírala ten nejvhodnější – podle poměru nákladů a komplexní kvality návrhu stavby. Věříme, že vítězný návrh je dobrým výchozím bodem pro úspěšnou realizaci stavby.

Josef Řehák
předseda svazku LOŠBATES

 

Soutěž na základní školu pro svazek obcí LOŠBATES byla již několikátou soutěží o návrh základní školy v prstenci kolem Prahy. Například škola v Psárech již obdržela stavební povolení a zdá se, že bude první energeticky pasivní školou v České republice, ve škole v Chýni se již začalo učit – postavena byla v rekordním čase 2,5 roku od vyhlášení soutěže. Z těchto dvou soutěží, které organizovala renomovaná firma CCEA MOBA, je patrné, že školní budovy není třeba zadávat náročným, detailním a direktivním způsobem, a že architekti se znalostí odpovídající normy (uvádějící minimální plochu na žáka 1,65–2 m²) a dalších základních regulativů umí školskému prostoru přinést bez zbytečných omezení další kvalitu. V tomto duchu bylo připravováno i zadaní svazkové školy LOŠBATES. Byly definovány maximální počty dětí na třídu tak, aby se při vynásobení normovou hodnotou dospělo k velkorysejší ploše, přičemž se předpokládá, že ve skutečnosti nebude třída takto naplněna po celou dobu. Dalším velice náročným úkolem při definování velikosti ploch byly společenské prostory, které vychází různě s ohledem na počet tříd na jedné chodbě (na-příklad záleží, zda jsou třídy po obou stranách nebo jen na jedné). Na rozdíl od tříd, kde je stanovené minimum (které se pak často bohužel ve výsledku stává také maximem), je ve společných prostorech možné hledat cestu, jak navrhnout školu, která se bude umět rozvíjet a přizpůsobovat různým potřebám. Svazková škola LOŠBATES je specifická v tom, že zadavatelem jsou čtyři obce – Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice. Tvorba zadání trvala několik měsíců při plné součinnosti starostů a starostek. Prezentováno a diskutováno bylo vše také společnému zastupitelstvu. Cíl byl jasný – najít kvalitní architektonické řešení a následně v co nejkratším čase podepsat smlouvu na projekční práce s vybraným týmem. Na co bychom rádi jako organizátoři soutěže chtěli upozornit, je skutečnost, že starostky a starostostové, se kterými se škola bude projektovat a stavět, jsou kolektivem plným elánu, který chce pro nejmladší obyvatele svých obcí a jejich učitele nejvyšší možnou kvalitu, kterou český systém umožňuje. Dalším pozitivem je samotná parcela na území Louňovic, která má vlastní ustálený kontext, na který je možno reagovat, což nebývá pravidlem (často se pozemek pro školu nachází buď na nedefinovaném kraji obce, nebo bývá ostrovem v zemědělské půdě). Tady je pozemek ze severu vymezen lesem, z jihu pruhem zástavby stojící podél silnice I/2 spojující Prahu a Kutnou Horu, z východu a západu je stávající individuální zástavba.  Je to jedinečná příležitost pomocí kvalitního architektonického řešení navrhnout nejen fyzickou podobu školy, ale nastínit také její rovinu „duchovní“ jakožto místa, kde vzniká budoucnost naší společnosti.

Ing. Arch. Igor Kovačević
za organizátora soutěže