LOŠBATES, D.S.O.

Stanovy DSO

ČI. I
Základní ustanovení

 1. Dobrovolný svazek obcí s názvem LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí (dále jen "Svazek") byl založen obcemi Babice, Louňovice, Svojetice, Štíhlice, Tehovec ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 11. dubna 2017.
 2. Svazek bude zapsán v registru dobrovolných svazků obcí, který vede Krajský úřad Středočeského kraje.

ČI. II
Vymezení Svazku

Název Svazku:    LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí   

 1. Sídlo Svazku:      Horní náves 6, Louňovice, PSČ 251 62
 2. Předmětem činnosti Svazku je spolupráce jeho členů v oblasti školství, tedy při výstavbě a provozu nové budovy základní devítileté školy včetně příslušenství a následnému zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb. Tato spolupráce se uskuteční zejména vytvořením školské právnické osoby, která bude vykonávat činnost základní devítileté školy a zařízení školního stravování.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti Svazku anebo hospodárné využívání majetku Svazku.

 1. Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.
 2. Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednání a své dluhy.
 3. Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů.

ČI. III
Členové Svazku

 1. Zakládajícími členy Svazku jsou:
 1. Obec Babice, IČ: 00240028, sídlem Babice 6, Babice, PSČ 251 01  
 2. Obec Louňovice, IČ:00240435, sídlem Horní náves 6, Louňovice, PSČ 251 62
 3. Obec Svojetice, IČ: 00240834, sídlem Na Kopci 14, Svojetice, PSČ 251 62
 4. Obec Štíhlice, IČ: 00639745, sídlem Štíhlice 5, Štíhlice, PSČ 281 63
 5. Obec Tehovec, IČ: 43750648, sídlem Tehovecká 22, Tehovec, PSČ 251 62
 1. Členy Svazku se mohou stát i další obce. Povinnou součástí žádosti o přistoupení ke Svazku je usnesení zastupitelstva přistupující obce, že obec bezvýhradně přistupuje ke stanovám Svazku. O přistoupení obce rozhoduje sněm delegátů po projednání žádosti o přistoupení nové obce na zasedáních zastupitelstva členských obcí Svazku. K přistoupení nové obce je třeba souhlas všech členů Svazku obcí.
 2. Obec, která ke Svazku přistoupí po jeho vzniku, nabývá všechna práva dle Stanov až zaplacením vstupního vkladu dle článku XI., odst. 1, písmo b) Stanov a pravidelného ročního vkladu dle článku XI., odst. 1, písmo c) Stanov za rok, v němž došlo ke vzniku jejího členství. Zaplacením vkladu se rozumí připsání vstupního vkladu na účet Svazku.
 3. Rozhodování o každé změně ve složení členů Svazku je rozhodováním o změně těchto stanov (jejich čI. III odst. 1). V případě přistoupení obce do Svazku podepíší všechny členské obce dodatek ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

Čl. IV
Práva a povinnosti členů Svazku

1. Členové Svazku mají tato základní práva:

 1. účastnit se sněmu delegátů a hlasovat na něm,
 2. podílet se na uskutečňování cílů Svazku v oblasti školství, tj. zabezpečovat výchovu, vzdělávání a školské služby,
 3. v rámci činnosti Svazku uskutečňovat své záměry a naplňovat své zájmy, neodporují-Ii záměrům a zájmům Svazku,
 4. činit orgánům Svazku jakékoli návrhy, navrhovat konkrétní akce a aktivity Svazku; včetně návrhů na program sněmu delegátů,
 5. podílet se na případném majetkovém prospěchu (zisku) vyplývajícím z členství ve Svazku, pokud o rozdělení zisku rozhodne sněm delegátů,
 6. být pravidelně informován o dění ve Svazku,
 7. nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření Svazku a získávat tak informace o správě majetku Svazku,
 8. využívat všech služeb Svazku a podílet se na jeho činnosti, a
 9. využívat informace, kterými Svazek disponuje.
 1. Členové Svazku mají tyto základní povinnosti:
 1. aktivně se podílet na činnosti Svazku, umožnit činnost Svazku v souladu s účelem, k němuž byl vytvořen, a v souladu s usneseními a rozhodnutími orgánů Svazku vydanými v mezích jejich působnosti,
 2. složit vstupní vklad,
 3. platit pravidelný roční vklad,
 4. podílet se na financování činnosti Svazku včetně úhrady případné finanční ztráty hospodaření Svazku dle článku XII. Stanov,
 5. zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu se zájmy Svazku.

ČI. V
Zánik členství

1. Členství ve Svazku zaniká:

a) vystoupením člena ze Svazku,

b)  vyloučením člena ze Svazku,

c)  zánikem člena Svazku,

d) zánikem Svazku.

2. Byla-li na výstavbu nové budovy základní devítileté školy včetně příslušenství poskytnuta dotace, nelze ze Svazku vystoupit před uplynutím doby vázanosti Svazku takovou dotací.

3. Člen může ze Svazku vystoupit, pokud se na tom usnese zastupitelstvo jeho obce. Člen je povinen tento svůj úmysl předem oznámit ostatním členům a předsedovi Svazku doporučeným dopisem nebo datovou zprávou nejpozději do konce měsíce června kalendářního roku s tím, že účinky vystoupení nastávají k datu 31. 12. následujícího kalendářního roku. Povinnosti člena, zejména povinnost platit roční vklad a povinnost podílet se na ztrátě Svazku trvá až do data zániku členství.

4. Člen Svazku může být rozhodnutím sněmu delegátů ze Svazku vyloučen pro závažné porušení smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí nebo stanov Svazku, pokud byl člen na možnost vyloučení ze Svazku předem písemně upozorněn předsedou Svazku a do 1 měsíce od tohoto upozornění nezjednal nápravu. Vyloučení člena nabývá účinnosti k datu 31. 12. následujícího kalendářního roku od upozornění ke zjednání nápravy, přičemž k datu zániku členství má vyloučený člen povinnost platit roční vklad a povinnost podílet se na ztrátě Svazku. Majetkové vypořádání vyloučeného člena bude provedeno k datu účinnosti vyloučení.

5. Zaniklo-li členství jinak než zánikem člena, má člen právo na majetkové vypořádání dle článku XIII. Stanov.

ČI. VI
Orgány
Svazku obcí

 1. Nejvyšším orgánem je sněm delegátů.
 2. Statutárním orgánem je předsednictvo Svazku.
 3. Kontrolním orgánem je kontrolní komise.
 4. Všechny orgány Svazku jsou povinny informovat členské obce nejméně 10 dní předem o svých plánovaných jednáních a navrženém programu jednání, není-li dále stanoveno jinak.
 5. O průběhu zasedání sněmu delegátů a o průběhu zasedání kontrolní komise se pořizuje zápis. Zápis podepisuje předsedající a ověřovatel zápisu, který byl na zasedání orgánu Svazku zvolen. V zápise se vždy uvede jmenovitý seznam přítomných, schválený pořad jednání, průběh jednání, jmenovitý výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 1. Předsedající zajistí, aby zápis ze zasedání sněmu delegátů a zápis ze zasedání kontrolní komise byl vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání a ve stejné lhůtě doručen předsedovi Svazku. Předseda svazku zajistí, aby zápis ze sněmu delegátů a zápis ze zasedání kontrolní komise byl neprodleně doručen všem členům Svazku a byl uložen k nahlédnutí veřejnosti v sídle Svazku.
 2. Člen, který se zúčastnil sněmu delegátů, může proti zápisu ze zasedání sněmu delegátů podat námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena Svazku proti zápisu se rozhodne na nejbližším zasedání sněmu.

ČI. VII
Nejvyšší orgán Svazku obcí - sněm delegátů

 1. Sněm delegátů je tvořen zástupci, které pověří zastupitelstvo členské obce; neurčí-li- zastupitelstvo jinak, má se za to, že delegátem je starosta členské obce a náhradníkem delegáta je první místostarosta členské obce. Sněmu delegátů se za každou obec může zúčastnit pouze jeden hlasující zástupce. Pokud se sněmu delegátů zúčastní za členskou  obec jak delegát, tak jeho náhradník, je oprávněn hlasovat pouze delegát. Sněmu delegátů  se zúčastňují i členové kontrolní komise Svazku s hlasem poradním.
 2. Sněm delegátů se koná minimálně jednou za kalendářní rok. Sněm delegátů svolává předseda Svazku zpravidla v termínu a místě stanoveném předešlým sněmem delegátů tak, že nejméně 30 dní před konáním sněmu písemně vyrozumí členy Svazku o datu a místu konání sněmu. Současně s pozvánkou na sněm zašle členům Svazku i návrh programu a veškeré podklady, které mají být na sněmu projednány (rozpočet, účetní závěrka, plán činnosti, smlouvy, atp.), a to včetně důvodové zprávy.
 3. Předseda Svazku svolá sněm delegátů také tehdy, požádají-li o to současně dva členové Svazku, anebo pokud dojde k zániku členství člena kontrolní komise. V takovém případě svolá předseda Svazku sněm delegátů tak, aby se konal do 40 dnů od doručení takové žádosti členů nebo od data zániku členství člena kontrolní komise. Pokud předseda Svazku sněm delegátů v této lhůtě nesvolá, může jej svolat kterýkoli starosta nebo místostarosta člena Svazku. Pro způsob svolání sněmu platí čl. VII, odst. 2 přiměřeně.
 4. Předseda Svazku konečně svolá sněm delegátů také vždy na den, který začíná 60 dnů a končí 90 dnů od konání voleb do zastupitelstev obcí.
 5. Ten, kdo sněm delegátů svolá, jej zpravidla také řídí.
 6. Sněm delegátů
 1. schvaluje stanovy Svazku a jejich změny,
 2. volí a odvolává členy předsednictva Svazku a předsedu a členy kontrolní komise,
 3. určuje odměnu pro členy a předsedu předsednictva Svazku a pro členy a předsedu kontrolní komise,
 4. rozhoduje o tom, zda bude mezi členy rozdělen zisk Svazku,
 5. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Svazku,
 6. rozhoduje o výši vstupního vkladu obce, která do Svazku přistoupí až po jeho vzniku,
 7. schvaluje rozpočet, plán činnosti a roční závěrku,
 8. projednává zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku dle článku XIV. Stanov a v případě zjištěných nedostatků přijímá opatření k nápravě,
 9. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,
 10. schvaluje přijetí dotace,
 11. schvaluje právní jednání Svazku, jejichž předmětem je hodnota převyšující 500.000 Kč,
 12. rozhoduje o zřízení příspěvkových organizací a školských právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení; schvaluje jejich zřizovací listiny,
 13. rozhoduje o zániku Svazku s likvidací nebo bez likvidace majetku Svazku,
 14. rozhoduje o uzavření smlouvy o svěření majetku Svazku do správy jinému subjektu,
 15. rozhoduje o dalších záležitostech Svazku, které si sněm vyhradí.
 1. Sněm delegátů je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Svazku obcí. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina všech členů Svazku.
 1. K přijetí nového člena Svazku, k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, ke schválení přijetí dotace, ke změně stanov a k přijetí rozhodnutí o zániku Svazku je však potřeba souhlasu všech členů Svazku.

ČI. VIII
Statutární orgán Svazku – předsednictvo

 1. Statutárním orgánem je tříčlenné předsednictvo Svazku.
 2. Členy předsednictva Svazku volí a odvolává sněm delegátů na funkční období 4 let. Členy předsednictva svazku můžou být zvoleny pouze osoby, které byly do funkce navrženy delegátem některé z členských obcí. Volenými členy předsednictva Svazku mohou být i osoby odlišné od pověřených delegátů Sněmu za jednotlivé členské obce. Předsednictvo tvoří předseda Svazku a dva místopředsedové Svazku. Předsednictvo volí svého středu předsedu Svazku a odvolává předsedu Svazku a místopředsedy Svazku.

Zápis o volbě předsednictva musí obsahovat údaj o tom, který člen svazku navrhl zvoleného člena předsednictva Svazku. Opakované zvolení je možné. Členy předsednictva jsou vždy fyzické osoby, která vykonávají svou funkci osobně.

 1. Členové předsednictva Svazku můžou na svou funkci rezignovat. V takovém případě je rezignující člen povinen doručit předsednictvu svou rezignaci. Předsednictvo následně svolá sněm delegátů tak, aby se konal nejpozději do 40 dnů od rezignace člena předsednictva. V případě, že sněm delegátů není ve stanovené lhůtě svolán, může tak učinit kterýkoli starosta nebo místostarosta členské obce. Funkční období rezignujícího člena končí dnem, kdy jeho rezignace byla projednána sněmem, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od doručení rezignace předsednictvu.
 2. Předseda nebo každý místopředseda Svazku jedná a zastupuje Svazek navenek samostatně. Ke svému podpisu vždy uvede funkci předseda nebo místopředseda, LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí.
 3. Předseda Svazku svolává sněm delegátů, zajišťuje podklady pro jeho zasedání a řídí jej. Za podmínek dle těchto stanov může sněm delegátů svolat, zajistit podklady pro jeho zasedání a řídit jej také kterýkoli starosta nebo místostarosta členské obce.
 4. Předseda Svazku předkládá sněmu delegátů ke schválení rozpočet Svazku a plán jeho činnosti.
 5. Předseda Svazku řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními sněmu delegátů.
 6. Předseda Svazku předkládá kontrolní komisi a následně sněmu delegátů ke schválení roční závěrku Svazku.
 7. Předseda Svazku předkládá kontrolní komisi a následně sněmu delegátů k projednání zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku dle článku XIV. Stanov. V případě zjištěných nedostatků navrhne Předseda Svazku také opatření k nápravě.
 8. Předsednictvo Svazku je odpovědné za hospodaření Svazku obcí.
 9. Předseda Svazku zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu obce, která jej do funkce člena předsednictva navrhla, veškeré administrativní, účetní a jiné záležitosti v období mezi sněmy delegátů.
 10. Předsednictvo se schází 1x měsíčně. Předsednictvo může být předsedou nebo místopředsedou Svazku svoláno mimořádně kdykoliv v termínu odsouhlaseném členy předsednictva nejméně 5 dnů předem.
 11. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů předsednictva je rovné.
 12. Z jednání předsednictva je pořizován zápis, který musí být v tištěné nebo elektronické podobě doručen všem členům Svazku do 10 dnů po jednání.
 1. Předseda Svazku zajišťuje archivaci všech zápisů z jednání orgánů Svazku.
 2. Předseda Svazku vede seznam všech přijatých vkladů každé členské obce.
 3. Předsednictvu Svazku přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou dle stanov vyhrazeny sněmu delegátů, nebo které si sněm delegátů výslovně nevyhradil.

ČI. IX.
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je tříčlenná. Tvoří ji předseda a dva členové.
 2. Předsedu a členy kontrolní komise volí a odvolává sněm delegátů na funkční období 3 let. Kandidáti, resp. členové kontrolní komise musí být trvale hlášeni v odlišných členských obcí Svazku. Volenými členy kontrolní komise mohou být i osoby odlišné od pověřených delegátů Sněmu za jednotlivé členské obce. Opakované zvolení je možné. Funkce předsedy kontrolní komise a člena kontrolní komise je neslučitelná s výkonem funkce předsedy Svazku.
 1. Jednání kontrolní komise svolává a zpravidla i řídí předseda kontrolní komise podle potřeby nebo na žádost člena kontrolní komise. Na jednání kontrolní komise jsou minimálně 10 dní předem písemně zvány členské obce. Jednání kontrolní komise se může zúčastnit starosta a místostarosta členské obce nebo jiný zástupce obce pověřený starostou nebo zastupitelstvem obce. Zástupci členských obcí mají na jednání kontrolní komise pouze hlas poradní.
 2. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů kontrolní komise je rovné.
 3. Zápisy z jednání kontrolní komise doručí předsedající předsedovi Svazku do 10 dnů od jednání kontrolní komise.
 4. Každý člen kontrolní komise je oprávněn:
 1. Požadovat po předsednictvu Svazku jakékoli informace týkající se hospodaření Svazku,
 2. Požadovat po předsednictvu Svazku kopie všech uzavřených smluv Svazku,
 3. Požadovat po předsednictvu Svazku aktuální výpis z evidence vkladů členských obcí,
 4. Nahlížet do účetnictví Svazku a činit si z něj výpisy a opisy,
 5. požádat předsedu Kontrolní komise o svolání kontrolní komise. V takovém případě musí předseda kontrolní komise svolat jednání kontrolní komise nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy žádost o svolání kontrolní komise obdržel,
 6. účastnit se sněmu delegátů s hlasem poradním.
 1. Kontrolní komise vždy předkládá sněmu delegátů zprávu o své činnosti.
 2. Kontrolní komise schvaluje účetní závěrku Svazku sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.
 3. Kontrolní komise projednává zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku dle článku XIV. Stanov. V případě zjištěných nedostatků navrhne sněmu delegátů opatření k nápravě.
 4. Členství v kontrolní komisi zaniká:
 1. uplynutím funkčního období,
 2. odvoláním člena kontrolní komise sněmem delegátů,
 3. vzdáním se funkce; písemní vzdání funkce je třeba doručit k rukám Předsedy Svazku,
 4. smrtí člena kontrolní komise.
 1. Uplyne-li doba, na kterou byl člen kontrolní komise zvolen, zůstává člen kontrolní komise ve funkci do doby zvolení nového člena.

ČI. X
Majetek členů Svazku vložený do Svazku

 1. Za účelem činnosti Svazku mohou členové svazku do Svazku vložit část vlastního nepeněžitého majetku (např. pozemek či právo stavby).
 1. Rozsah oprávnění Svazku nakládat s takto vloženým majetkem stanoví vkládající obec, přičemž k vložení majetku do svazku je vždy třeba jednání v písemné formě.

ČI. XI
Financování a hospodaření Svazku

1. Zdroje financování Svazku tvoří:

 1. Vstupní vklad zakládajících členů Svazku ve výši 300,- Kč na každého obyvatele trvale hlášeného v členské obci; vstupní vklad pro zakládající členy je splatný do 30 ti dnů ode dne vzniku Svazku obcí. Pro výpočet výše vstupního vkladu se použijí poslední známá data o počtu obyvatel zveřejněná v registru obyvatel Ministerstva vnitra ČR (k 1. 1. 2017:   Babice – 1.070, Louňovice – 1.104 obyvatel, Svojetice – 1.005, Štíhlice – 178, Tehovec –  566).
 2. Vstupní vklad pro obce, které přistoupí do Svazku později, je splatný do 30 ti dnů ode dne, kdy byla obec přijata do Svazku. Výši vstupního vkladu každé přistupující obci určí sněm delegátů tak, aby odpovídal již provedeným investicím a počtu obyvatel trvale hlášených v přistupující obci ke dni 1. 1. toho roku, kdy byla obec přijata za člena Svazku, v poměru k počtu obyvatel všech členských obcí Svazku. Nelze-li počet obyvatel určit ke dni 1. 1. roku, kdy byla obec přijata za člena Svazku, použijí se pro výpočet vstupního vkladu poslední známá data o počtu obyvatel zveřejněná v registru obyvatel Ministerstva vnitra ČR.
 3. pravidelný roční vklad člena ve výši 150,- Kč na každého obyvatele trvale hlášeného k 1. 1. daného kalendářního roku v členské obci; pravidelný roční vklad je splatný do 14 ti dnů ode dne zveřejnění aktuálních dat v registru obyvatel Ministerstva vnitra ČR,
 4. mimořádný finanční vklad člena; zejména pak podíl členské obce na spolufinancování výstavby nové budovy základní devítileté školy nebo podíl na případné ztrátě činnosti Svazku,
 1. výnosy z obhospodařování majetku,
 2. dotace z veřejných rozpočtů,
 3. dary,
 4. úvěry,

i) příjmy z činností vyvíjených Svazkem.

 1. Veškeré získané prostředky mohou být použity pouze v souladu a za podmínek určených těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů Svazku. Veškeré prostředky Svazku musí být využívány k financování činností Svazku naplňujících jeho cíle. Jakýkoliv zisk z činnosti Svazku bude především použit pro činnosti Svazku, které jsou v souladu s těmito stanovami zakotveným předmětem činnosti, a to včetně samotné správy majetku Svazku jako právnické osoby.
 2. Nakládání s majetkem Svazku, i jen částečně vytvořeným nebo získaným prostřednictvím dotačních či podpůrných titulů, se přednostně řídí zásadami vydanými poskytovatelem dotace nebo jiné formy podpory. V případě rozporu podmínek poskytovatele dotace a těchto stanov se členské obce zavazují změnit ty části stanov, které jsou s podmínkami poskytovatele dotace v rozporu.

ČI. XII
Použití
zisku, úhrada ztráty z činnosti Svazku

 1. Pokud o rozdělení zisku rozhodne sněm delegátů, má každý člen nárok na podíl ze zisku. Zisk Svazku si členové rozdělí podle poměru výše všech vložených finančních vkladů každého člena během celé existence Svazku.
 1. Členové Svazku se podílí na úhradě případné ztráty z činnosti Svazku dle poměru obyvatel trvale hlášených v členské obci ke dni 1. 1. toho roku, ze kterého plyne ztráta Svazku. Nelze-li počet obyvatel takto určit, použijí se pro výpočet úhrady ztráty poslední známá data o počtu obyvatel vyhlášená Českým statistickým úřadem. K úhradě finanční ztráty, tj. mimořádného vkladu, vyzve členskou obec předseda Svazku. Datum splatnosti mimořádného vkladu určí předseda Svazku, avšak doba splatnosti nesmí být kratší než dva měsíce.

ČI. XIII
Majetkové vypořádání při zániku
členství ve Svazku

 1. Vystoupí-li obec ze Svazku, nebo bude-li z něho vyloučena, bude majetkový podíl obce ve Svazku vypořádán následovně:
 1. Každý člen má nárok na přednostní vrácení nepeněžních majetkových hodnot poskytnutých k předmětu činnosti Svazku dle článku X. Stanov. Není-li možné tyto hodnoty vrátit, má člen nárok na vyplacení jejich finančního ekvivalentu ve výši ceny v místě a čase obvyklé ke dni vystoupení ze Svazku. Hodnota majetku, který nelze členovi vrátit, bude určené znaleckým posudkem na náklady Svazku.
 2. Dále má každý člen právo na vrácení svého podílu na spolufinancování výstavby nové budovy základní devítileté školy. Byla-li taková investiční akce Svazku uskutečněna za pomocí dotace či jiného podpůrného titulu, nelze tento majetkový podíl obce vyplatit před uplynutím doby vázanosti dotace. Obci za žádných okolností nepřísluší vyplacení jakéhokoliv ekvivalentu dotace, která byla na investiční akci Svazku použita, s výjimkou zrušení Svazku s likvidací majetku.
 3. Ostatní majetek, získaný činností Svazku, si členové vypořádají podle poměru výše všech vložených finančních vkladů každého člena během celé existence Svazku vůči všem finančním vkladům vloženým všemi členy Svazku.
 1. Obec, které skončilo členství ve Svazku po dobu vázanosti Svazku podmínkami poskytnuté dotace, přebírá ručení za případné dluhy Svazku, vzniklé v době jejího členství ve Svazku a to v rozsahu, ve kterém nebyl její podíl na dluzích Svazku promítnut do majetkového vypořádání při zániku členství.

ČI. XIV
Obsah a rozsah kontroly Svazku

 1. Kontrolu činnosti Svazku vykonávají členové; při tom mají tato oprávnění:
 1. Požadovat po předsednictvu Svazku jakékoli informace týkající se hospodaření Svazku,
 2. Požadovat po předsednictvu Svazku kopie všech uzavřených smluv Svazku,
 3. Požadovat po předsednictvu Svazku aktuální výpis z evidence vkladů členských obcí,
 4. Nahlížet do účetnictví Svazku a činit si z něj výpisy a opisy,
 5. Účastnit se jednání kontrolní komise s hlasem poradním dle článku IX., odst. 3 Stanov.
 1. Kontrolu činnosti Svazku vykonává také Kontrolní komise podle článku IX. Stanov.
 2. Kontrolu činnosti Svazku vykonávají v souladu s § 52 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích také občané obcí sdružených ve Svazku.
 3. Svazek požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. Nepožádá-li obec o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad.
 1. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok projedná sněm delegátů do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

ČI. XV
Zřízení a vznik Svazku

 1. Svazek se zřizuje smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto stanovy.
 2. Svazek vzniká zápisem do registru vedeného u Krajského úřadu Středočeského kraje. Podání návrhu na zápis Svazku do registru upravuje smlouva, jejíž přílohou jsou tyto stanovy.

ČI. XVI
Zrušení a zánik Svazku, likvidace majetku svazku

 1. Svazek může být zrušen pouze usnesením sněmu delegátů.
 2. Svazek zaniká až výmazem z registru dobrovolných svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje.
 3. Při zrušení Svazku s likvidací uspokojí likvidátor nároky všech známých věřitelů a zbývající majetek rozdělí mezi obce za podmínek dle článku XIII. Stanov. V případě likvidace Svazku, kdy dochází zároveň k ukončení činnosti základní školy, pro jejíž vybudování a následný provoz byl Svazek založen, neplatí pro vypořádání majetku Svazku žádné z omezení v článku XIII, odst. 1, písmo b) Stanov.

ČI. XVII
Doplňování a změna stanov

 1. Doplňky a změny stanov schvaluje sněm delegátů. K přijetí rozhodnutí o změně stanov je třeba souhlasu všech členů svazku obcí. Doplňky a změny se evidují pořadovými čísly a tvoří nedílnou součást stanov.
 2. Neprodleně po přijetí doplňku nebo změny stanov podle odstavce 1 zašle předseda Svazku aktualizované znění stanov Krajskému úřadu Středočeského kraje registrujícímu Svazek a v elektronické podobě také všem členům Svazku.

 

Stanovy byly schváleny zastupitelstvy zakládacích členských obcí Svazku.

 1. Zastupitelstvo obce Babice         dne      20. února 2017, číslo usnesení      6/2/2017  
 2. Zastupitelstvo obce Louňovice   dne      20. února 2017, číslo usnesení      16/2017
 3. Zastupitelstvo obce Svojetice     dne      30. března 2017, číslo usnesení   2017-02-036
 4. Zastupitelstvo obce Štíhlice        dne      22. února 2017, číslo usnesení      13/2017
 5. Zastupitelstvo obce Tehovec      dne      28. února 2017, číslo usnesení      28/2017.

  

V Louňovicích dne 11. dubna 2017

 

22. 05. 2018 Změna č. 1 Stanov DSO LOŠBATES (94.44 kB)

nahoru