LOŠBATES, D.S.O.

Demografická studie 2022

V roce 2022 vyvstal požadavek na novou aktuální demografickou studii. Výsledky dopadly dle očekávání. 
 
Předkládaná demografická studie nejprve mapuje aktuální populační vývoj souboru obcí Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec (dále jen souboru obcí nebo soubor obcí LOŠBATES) a uvádí jej do souvislosti s poznatky a představami o vývoji v obcích podobného typu (suburbánní sídla) a vyšších územních celcích, jichž je soubor obcí součástí, a především s probíhající, plánovanou a zamýšlenou bytovou výstavbou. Na základě získaných poznatků a z nich odvozených prognostických představ jsou vytvořeny prognostické odhady vývoje jednotlivých procesů populační reprodukce. S jejich pomocí je pak sestavena prognóza změn početního stavu a pohlavně-věkové struktury obyvatelstva dotčeného souboru obcí, a to v detailu, který umožní efektivní rozhodování a podloženou argumentaci sdružení, dotčených místních samospráv a případně i dalších subjektů veřejné správy.
Studie má dvě vzájemně oddělené části, textovou a tabulkovou. Textová část je rozdělena do dvou základních oddílů – analytického a prognostického. V nich jsou představena a diskutována základní východiska, prognostické předpoklady a výsledky navazující demografické prognózy. Tabulková část pak obsahuje detailní výsledky všech tří variant prognózy. V ní jsou v jednoletém kroku, odděleně za muže, ženy a obě pohlaví, v jednoletém detailu i standardních agregacích věku prezentovány absolutní a relativní počty obyvatel. U vybraných charakteristik jsou k dispozici také vývojové indexy popisující dynamiku vývoje.
 
Demografická studie 2022

 

 

nahoru