Aktuality

4. 8. 2022
Nahlédněte s námi do útrob školy.

14. 7. 2022
Máme za sebou již 40. kontrolní den. Probíhají práce na prováděcí dokumentaci stavby, tato bude k dispozici spolu s výkazem výměr pro výběrové řízení. Rozpracovaná je dokumentace pro interiér, který se bude soutěžit separátně v příštím roce. Máme již připravené smlouvy pro výběr generálního dodavatele stavby a rovněž pro technický dozor, jenž budou interně připomínkovány. Připravují se smlouvy s ČEZ na přeložky sítí a změny pozemků a probíhají jednání s ŘSD ve věci rekonstrukce silnice a křižovatky.

K dispozici je rámcový harmonogram projektu, který předpokládá zahájení soutěže na výběr dodavatele stavby 12/22 s tím, že stavební práce by mohly být zahájené 04/23. Celkové náklady projektu pro část stavba budou k dispozici jako kontrolní propočet před zahájením soutěže.

22. 6. 2022
Dnes jsme se zúčastnili Setkání zástupců obcí s ministrem školství Petrem Gazdíkem, které se konalo na Krajském úřadu Sředočeského kraje a kde jsme se pokusili pana ministra detailně seznámit s palčivou problematikou nedostatečných kapacit základních škol v prstenci okolo Prahy a nutnost jejich výstavby. Níže se můžete seznámit s výstupní zprávou, kterou zveřejnil Krajský úřad.

Kraj upozorňuje na velký problém s kapacitami základních škol, spolu se starosty žádá o řešení vládu.
     Chybějící kapacity základních škol – to bylo na sklonku června hlavní téma setkání zástupců obcí s ministrem školství Petrem Gazdíkem, hejtmankou Petrou Peckovou a radním pro oblast vzdělávání a sportu Milanem Váchou. Pracovního setkání na Krajském úřadu Středočeského kraje se zúčastnila zhruba stovka zástupců obcí. Další ho sledovali on-line. Výsledkem je Výzva Vládě České republiky, aby finančně dlouhodobými dotačními programy a změnou legislativy podpořila kroky, které povedou ke zvyšování kapacit základních škol.
Nedostatek místa pro děti v základních školách – problém, se kterým obce bojují nejméně od roku 2010. Letošní situace je ale zvláště kritická – do základních škol míří silnější ročníky a někde ještě přibydou děti z Ukrajiny. „O problému jsme v poslední době často hovořili s kolegy Věslavem Michalikem a Milanem Váchou a rozhodli se co nejdříve svolat pracovní schůzku se starosty obcí. Bohužel, pan náměstek Věslav Michalik už se jí s námi nemůže zúčastnit,“ zaznělo na úvod od hejtmanky Petry Peckové.
Cílem setkání bylo pojmenovat hlavní problémy, vyměnit si zkušenosti z jiných obcí a přijít s návrhy řešení. Středočeský kraj také připravil Výzvu Vládě České republiky ke krokům, které povedou ke zvyšování kapacit základních škol. Na místě ji podepsalo přes devadesát zástupců obcí. „Po realizovaném přijímacím řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v deseti základních školách v kraji, vzhledem k nedostatečným kapacitám spádových základních škol, probíhalo přijímací řízení formou losování. Rovněž se v plné míře projevila tzv. zápisová turistika dětí. Obce ve Středočeském kraji nejsou schopny zrealizovat zvýšení kapacit základních škol z vlastních finančních prostředků. V minulosti využívaly dotační tituly MF ČR, případně MŠMT, kterým v tuto chvíli finanční prostředky pro uvedený účel chybí. Žádáme Vás tedy o urychlené řešení této situace, alokování financí ze státního rozpočtu, vypsání dotačních titulů a ujištění o dlouhodobé podpoře řešení tohoto problému, která umožní vedení měst a obcí investovat významné finanční prostředky do projektové přípravy vedoucí ke vzniku nových žákovských míst,“ stojí mimo jiné ve Výzvě. „Víme, že se mnoho obcí snaží, v minulých letech tam třeba postavili novou školu, vzali si úvěry, ale ta kapacita už zase nestačí. Počet obyvatel zejména v prstenci kolem Prahy roste vyšším tempem, než demografové odhadovali, a ten problém se postupně rozšiřuje i dál do kraje. Náš kraj je navíc v zastoupení věkové skupiny dětí do 14 let mezi celkovou populací zcela mimo republikový průměr. I proto jsme společné setkání iniciovali,“ řekla hejtmanka.
„Je zřejmé, že nedostatek míst pro děti v základních školách je a bude problém. Nechtěli jsme dál nečinně přihlížet a čekat, zda a kdy se obce příspěvků na školy dočkají. To téma je velmi široké. Setkání starostů považujeme za první krok k tomu, aby se našlo opravdu efektivní a rychlé řešení. Nikdo nechce, aby o osudu a budoucnosti jeho dítěte rozhodovalo nahodilé losování už v mateřské školce. Věřím, že společně s ministerstvy řešení najdeme,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. (Zdroj: www.kr-stredocesky.cz)

26. 5. 2022
Na projektu výstavby nové svazkové základní školy stále intenzivně pracujeme. Architekti finišují podklady pro stavební povolení, což je do značné míry odvislé od vyjádření 45 dotčených orgánů. V současnosti nás nejvíce zaměstnává synchronizace prací na odbočovacím pruhu, který je nezbytný pro zajištění příjezdu ke škole z hlavní silnice I/2 Kutnohorská. Paralelně s tím ale řešíme mnoho dalších věcí, jako např. výběr ředitele nebo vybavení učeben.

Možná si řeknete, že na shánění personálu je ještě brzy. Opak je pravdou. Je spíše pozdě, poněvadž je to právě ředitel školy, který nakonec utváří celkovou koncepci, kterou se bude naše nová základní škola ubírat. Jako dobrovolný svazek obcí si samozřejmě nemůžeme dovolit výdaje spojené s platem ředitele školy dříve, než to bude možné, i když bychom velice rádi. Dnes a denně narážíme na dotazy projektantů a dalších zúčastněných, které vlastně jako vedení svazku, tedy starostové obcí, nedokážeme fundovaně zodpovědět. Proto jsme se spojili s firmou Ředitelská akademie s.r.o., která by nám s výběrem budoucího ředitele školy měla pomoci. Ředitel takové základní školy musí mít vizi. Takovou vizi, která z naší školy udělá prostředí, kam budou rodiče chtít umisťovat své děti, kde bude možné trávit volný čas a kam se budou děti, rodiče a nakonec i budoucí učitelé rádi vracet. Ředitel školy není zaměstnanec, který si odpracuje 8,5 hodiny, zabouchne za sebou dveře od ředitelny a s čistou hlavou odchází domů. Je to člověk, který naším projektem bude od začátku žít tak, jako jím žijeme my všichni, kdo se mu již šestým rokem naplno věnujeme. Nový ředitel bude mít za úkol sestavit takový tým učitelů, kteří naše děti provedou základní školou až k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na školy střední  a kteří zajistí naší škole dobrou vzdělávací úroveň. Že to nebude mít lehké, o tom nemůže být pochyb. A že by se nám již hodil v této fázi projektu, je více než jasné. Ale jak již bylo zmíněno, svazek si prozatím nemůže výdaje s takovýmto fundovaným člověkem bohužel dovolit.
Proto zástupci DSO Lošbates pravidelně objíždějí různé nové školy a nechyběli jsme snad na žádném ze slavnostních otevření nových základních škol v blízkém i dalekém okolí. Často se inspirujeme základní školou v Psárech, která má vynikající pověst a je otevřená velmi krátce, navštívili jsme zbrusu novou školu v Jesenici, sledujeme výstavbu škol v okolí a neváhali jsme jet pro rady ani do dalekých Svitav.
Proč jsme jeli až do Svitav?
Na nedávném jednání s dotační agenturou LKA, která by měla našemu svazku pomoci získávat všemožné dotace na výstavbu školy, od dotace na samotnou výstavbu tzv. „na žáka“, přes dotaci na energetickou úspornost objektu, na sportoviště, na fotovoltaickou elektrárnu a další, jsme dostali úkol, abychom úzce specifikovali požadavky na vybavení speciálních učeben, neboť v průběhu léta 2022 bude spuštěn nový dotační titul právě na vybavení těchto speciálních učeben. Jenomže aby to nebylo tak jednoduché, bude se hrát o čas, neboť v případě této dotace, „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Abyste rozuměli, musíme v krátké době specifikovat konkrétní počty mikroskopů, počítačů, vybavení chemické laboratoře, dílen (pilky, vrtáky…) až po vycpaná zvířata k výuce přírodopisu 🙂
Jak to ale starostové čtyř spřátelených obcí mají vymyslet? Naštěstí přišla pomocná ruka od našich architektů, kteří nám doporučili paní ředitelku ze ZŠ Felberova ve Svitavách, která má vynikající výsledky a je velmi vstřícná. Při návštěvě této školy jsme pochopili, jak nezastupitelnou úlohu má právě ředitel školy. Co všechno má na starosti a musí vymyslet, zařídit atd. Musí se orientovat nejen ve výuce, ale také v získávání dotací, aby školu mohl co nejvíce posouvat kupředu. A to se paní ředitelce této svitavské ZŠ rozhodně daří. Ve specializovaných učebnách jsme si místy připadali jako v jiném světě. Výuka programování pomocí robotů, které si děti nejprve musí sestavit z různých stavebnic, vybavení dílny, za které by se nemusel stydět profesionální truhlář, 3D tiskárny, grafické studio… A to vše spadá právě do vybavení speciálních učeben. Odjížděli jsme plni entusiasmu a s příslibem, že nám paní ředitelka pomůže specifikovat potřebné vybavení tak, abychom stihli v krátkém časovém horizontu podat žádost o kýženou dotaci a udělali tak maximum pro to, abychom měli šanci ji získat. Naše seznámení s paní ředitelkou ZŠ Felberova nám také otevřelo oči v následné specifikaci požadavků na budoucího ředitele ZŠ Lošbates, jehož výběr nás brzy čeká.

4. 5. 2022
Projektanti informovali, že jsou již k dispozici tzv. DOSS za HZS a za odbor Hygieny na základě již podané projektové dokumentace pro stavební povolení. Hygiena požadovala pouze upřesnění/název některých místností, t.č. je v PD již v čistopisu a takto upravena. Aktuálně se řeší s PČR značení zóny „30 km“ a bezpečnostní zpomalovací prahy, jež jsou v projektové dokumentaci požadovány.
Změna ÚR již nabyla právní moci, jež bylo předpokladem pro podání vodoprávního řízení.
V mezičase dne proběhlo separátní jednání pro projekt ŘSD

V rámci dnešního KD proběhlo jednání s poskytovatelem dotace – firmou LKA a představení její budoucí účasti na projektu. LKA informovali, že k dnešnímu dni je znám a jasný pouze dotační titul MŠMT, zbylé OP nejsou známé. Pro podmínky financování z OPŽP je dnes maximum 120 mil. Kč a financování do výše 50% z ceny, což jsou lepší podmínky, než pro předchozí vypisované období. Vybavení a příp. jedno ze sportovišť by mohlo být financováno z IROPu, část zeleně z OPŽP nebo z projektu IROP, zeleň. Pro financování z IROP se dále nabízí tyto části z celého projektu:

  • zařízení a vybavení – truhlářské výrobky atd.
  • vybavení – mikroskopy atd.
  • počítače, NTB, kopírovací stroje atd.

V následujících dnech budeme kontaktovat ZŠ Svitavy pro získání inspirace na vybavení učeben.

Projednali jsme také otázku vstupů/vjezdů do areálu na základě návrhu od technika firmy ALKOM. Návrh byl koncepčně odsouhlasen. Tento návrh bude dále prověřen s PČR, zda tato bude mít ke konceptu připomínky.

7. 4. 2022
Bylo vydáno územní rozhodnutí pro změnu dokumentace pro likvidaci dešťových vod na pozemcích, čeká se na nabytí právní moci. Na toto U) je vázáno vodoprávní řízení s úřady. Pro vydání stavebního povolení pro celý objekt ZŠ jsou dále nutná vydání těchto dílčích povolení:

  • řízení pro přípojku ČEZ
  • vodoprávní řízení pro kanalizaci Kutnohorská a pro jednotlivé řády a stoky ke škole
  • řízení s ŘSD o sdružené investici pro rekonstrukci ul. Kutnohorská pro napojení příjezdové komunikace pro školu
  • úprava místní komunikace, podmíněná vodoprávním řízením

Aktuální informace k rekonstrukci silnice I/2 Kutnohorská jsou takové, že by měla probíhat od 08/22 s tím, že Lošbates by se měl na ní finančně podílet. Předpokládá se předložení návrhu smlouvy od ŘSD, se stanovisky právníka. Oficiální stanovisko ŘSD ke křižovatce dodnes není k dispozici, jakkoliv schůzka expertů již v mezičase proběhla.

3. 3. 2022
Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) je aktuálně připravována rekonstrukce silnice I/2 Kutnohorská. Vzhledem k tomu, že jsou nutné její úpravy také v souvislosti s výstavbou naší školy (odbočovací prouh), budou projektanti iniciovat schůzku vlastního dopravního experta  pro projednání postupu dalších prací na komunikaci a jejich koordinaci.

V rámci KD nám byla projektanty předána dokumentace pro stavební povolení. Odevzdaná dokumentace v revizi č. 01 má již zapracovanou fotovoltaiku v souladu s podepsaným dodatkem č. 3 k SoD s projektantem.

11. 2. 2022
Projektanti na dnešním 35. KD informovali, že minulý týden bylo zahájeno Územní říjení pro změnu dokumentace pro likvidaci dešťových vod na pozemcích. Stav rozpracovanosti projektové dokumentace interiéru je cca 80 %, přičemž rozpracovanost souvisí se statikou objektu a dopadem některých částí projektu stavby do interiéru. Do poloviny února navrhnou rozsah odevzdávané dokumentace v této části, jež můžeme v mezičase využít i pro další prezentace projektu.

7. 1. 2022
Projektový manažer vysvětlil na kontrolním dnu průběh projektu v čase a požaduje zkrácení odevzdání prováděcí dokumentace projektantem tak, aby nedošlo k posunu projektu v čase. Zadavatel po překročení termínu dokončení díla a jeho uvedení do provozu po 09/24 nemá kapacitu pro umístění dětí do školy a byl by nucen provádět provizorní opatření s dalšími vyvolanými náklady na jejich zabezpečení. Další jednání ve věci lhůt pro dokončení prováděcí dokumentace proběhne po vydání stavebního povolení, kdy budou navazující lhůty reálnější v čase.
Projektanti informovali o tom, že podmínky pro případné financování projektu nebo jeho části přes Národní sportovní agenturu (NSA) jsou dnes nejasné, dotace nebyly agenturou vypsány, resp. již přislíbené zdroje jednotlivým zájemcům byly NSA stornovány. Spíše budou zdroje financování sportovišť přesunuty na MŠMT, dnes je jejich výše limitována zejména velikostí obce/žadatele.

10. 12. 2021
Na dnešním kontrolním dnu byla detailně představena koncepce interiérů. Aktuální stav dokumentace: byla upravena dispozice výukových prostor ZŠ, odborné učebny, ateliéry a knihovna, v rámci jednání proběhla následně prezentace těchto prostor v upravené verzi.

19. 11. 2021
Máme za sebou již 32. kontrolní den. K dispozici je souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu Říčany ke vsakům. Projektanti dále informovali, že na odsouhlasenou změnu na fotovoltaickou elektrárnu není třeba změna DUR. Vzhledem k tomu, že úprava projektové dokumentace zasahuje do více profesí, předpoklad zapracování všech vyvolaných změn je nejpozději do 02/22. Elektr. energii by bylo možné posílat do sítě, ale předpoklad je využití zejména na pohon tepel. čerpadel pro snížení celkové energ. náročnosti objektu a snížení kapacity bateriového úložiště. Dokumentace pro stavební povolení  je momentálně upravována na režim použití FTV. Předpoklad pro prováděcí dokumentaci ZŠ: od 03/22.

V souvislosti s dotačním managementem celého projektu (financování MŠMT, SFŽP, kraj atd.) prvěřujeme veškeré možnosti, resp. operační programy pro zabezpečení financování celého projektu. Pro programové období 21-27 nejsou ještě dnes vyhlášené dotační tituly, není možné prověřit příp. financování z více zdrojů. Projektanti prověří podmínky Národní sportovní agentury – tady s ohledem na velikost hrací plochy a případné dovybavení (šatny, hlediště/diváci atd.) s ohledem na možnou dotaci pro výstavbu (kapacita diváků dnes je cca 150).

4. 11. 2021
Proběhla veřejná prezentace k projektu naší ZŠ. Akce se konala v Louňovicích v sálu hotelu U sv. Huberta. Z okolních obcí svážel zájemce soukromý autobus, který pro tyto účely zapůjčila louňovická skupina „Mazlikáři“, jimž tímto velice děkujeme!
Prezentace se účastnilo vedení DSO Lošbates, projektanti ze společnosti SOA Architekti a projektový manažer Ing. Milan Oleríny.
Velkou poctou byla účast poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Věry Kovářové (STAN), která na závěr pronesla také několik vět k tématu financování výstavby.

Záznam prezentace naleznete na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eAR_LXlUFG4

20. 10. 2021
V rámci KD projektanti informovali, že s ohledem na připravovanou změnu vyhlášek/nařízení ve věci energeticky úsporných objektů jsou možné 2 alternativy pro zabudování fotovoltaiky (FTV) na střeše objektu. Provozně, stavebně a projekčně je vhodnější varianta, kdy bude zachováno i plynové vytápění a topná soustava objektu zůstane prakticky beze změn. Projektanti prověří možnost osazení fotovoltaické elektrárny na střeše objektu, jenž bude od příštího roku vyžadována úřady.
Předpoklad zahájení soutěží pro výběr zhotovitele stavby již s prováděcí dokumentací je k datu 06/2022, zahájení st. prací s již vybraným dodavatelem je tak reálné 5. – 10. 11. 2022.
V souvislosti s dotačním managementem celého projektu (financování MŠMT, SFŽP, kraj atd.) prověří zadavatel tyto možnosti, resp. operační programy pro zabezpečení financování celého projektu. Projektanti pak prověří podmínky Národní sportovní agentury – tady s ohledem na velikost hrací plochy a případné dovybavení (šatny, hlediště/diváci atd.) s ohledem na možnost získání zvýšené dotace pro výstavbu.
Po diskuzích s různými spolky v jednotlivých obcích svazku bylo rozhodnuto, že dnes nejsou preferované žádné sporty pro využití tělocvičny, objekt je tedy potřeba doprojektovat jako univerzální tělocvičnu. Pro lepší využitelnost bude tělocvična rozdělená na půl.  Byla také vybrána finální verze povrchu, a sice palubová podlaha.

Vizualizace – tělocvična

V rámci KD proběhla prezentace interiéru ve verzi draft, jež bude součástí prezentace projektu pro veřejnost.

Vizualizace – learning landscape

Bylo ujednáno, že prezentace projektu ZŠ pro veřejnost proběhne dne 4. 11. 2021 od 18:00 hod. v obci Louňovice (sál hotelu U sv. Huberta) s tím, že její součástí bude i dokumentace interiéru, resp. její část.

Pozvánka na veřejnou prezentaci ZŠ Lošbates

17. 10. 2021 nabylo Územní rozhodnutí právní moci.

13. 9. 2021 bylo vydáno Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby školy pro ZŠ Lošbates.

2. 9. 2021
Projektanti v současné době připravují projektovou dokumentaci interiéru, jež je průběžně konzultována s kanadským partnerem. Pro jídelnu byla na kontrolním dnu vysvětlena funkce oddělení části jídelny mobilní stěnou pro zvýšení využití tohoto prostoru pro akce obce a rovněž pro výuku.
Projektanti nabídli prohlídku již hotových škol, zejména s ohledem na sportoviště.

16. 8. 2021
Byly podepsány smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí investiční dotace na Vypracování a dodání Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) Nové svazkové základní školy LOŠBATES.Dopracování návrhu stavby Nové svazkové školy LOŠBATES.

29. 7. 2021
Složka dokumentace pro DUR, vč. všech smluv, je kompletní a vlastní řízení probíhá na stavebním úřadě v Říčanech od 30.06.21. Dle projektantů zatím nebyly předloženy námitky a/nebo závazná stanoviska orgánů.
Byla podepsána smlouva s projektantem na interiéry školy. V rámci KD proběhla prezentace a vysvětlení konceptu interiéru. Požadujeme, aby koncept interiéru zohlednil počet 30 dětí ve třídách.
V současnosti řešíme využívání tělocvičny (škola, kulturní akce, komerční pronájem) a rovněž tzv. preferované sporty (florbal, házená, volejbal, futsal) s ohledem na činnost spolků/sdružení v obci, s čímž souvisí povrchy tělocvičny a její vlastní rozdělení na 2 nebo 3 zóny pro její provoz. Dále pak využívání jídelny, resp. její části rovněž pro jiné účely, s čímž souvisí její uspořádání, členění, obslužní nebo skladovací prostory, příp. povrchy (kulturní a společenské akce, komerce atd.).
V období mezi 20. – 30.10. by měla proběhnout prezentace projektu ZŠ pro veřejnost s tím, že její součástí bude také dokumentace interiéru, resp. její část.

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 642 ze dne 19. července 2021 nový investiční dotační program s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání. Program je členěn na dva podprogramy. Podprogram „133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání  zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“  a podprogram „133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“.  Více zde

29. 4. 2021
V minulých dnech proběhla jednání se specialisty ve věci geologie území/vsakování a místních podmínek výstavby. S ohledem na závěry a písemné výstupy z provedených dalších průzkumů je několik variant dalšího řešení. Režim bude doplněn o vsakování pomocí zelených střech, včetně osazení spec. potrubí, do něhož by se vpouštěli odtoky/přepady z podzemních nádrží.
Dále byla podána žádost o dotaci na SFŽP, hlavní body posudku jsou již v PD zohledněny. Drobné úpravy budou zohledněny v dokumentaci pro DSP, následně bude vydáno posouzení/průkaz energ. úsporného objektu.
K dispozici máme výstup bezpečnostní agentury ve formě posouzení bezpečnosti objektu na základě nabídky.
Byla vypsána soutěž na projektanta interiéru s odevzdáním nabídek jednotlivých uchazečů do 27.05.21.

1. 4. 2021
Obdrželi jsme „Závěrečné zprávy geologického průzkumu“. Byla změřena rovněž hladina vody v kopaných sondách na místě. Závěry/výstupy budou dále projednány s profesemi projektanta.
Připravujeme vyhlášení Veřejné soutěže na interiéry.
Společně jsme připravili dopis na MŠMT, který popisuje stav projektu, stav vývoje stavebních prací na trhu za poslední roky a vývoj ceny stavby základní školy.

11. 3. 2021
Rada Středočeského kraje schválila poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + aNIP ve výši 1 890 000,- Kč na projekt PD nové svazkové ZŠ ,,Lošbates“ a 540 000,- Kč na Dopracování návrhu stavby nové svazkové ZŠ.

18. 2. 2021
Z doplňkových geologických průzkumů vzešel koncept nového stavebního řešení. Navrhované 2 retenční nádrže a vsaky budou sloužit na zvýšení bezpečnosti a usměrnění/ověření toku podzemních vod v souvislosti se složitými geologickými poměry v místě staveniště. Průzkum bude ještě doplněn o další 4 vrty a 4 kopané sondy pro vyhodnocování/monitoring hladiny podzemních vod. Součástí průzkumu bude i pasportizace studní s ohledem na pozemky v okolí.
Projektanti potvrdili, že dokončují práce na dokumentaci pro SP.
Stále se řeší otázky ohledně bezpečnosti školy a žáků. Podklady ve formě půdorysů objektů byli zaslány bezpečnostní agentuře ke konzultaci.

28. 1. 2021
V minulých dnech byly provedeny další geologické sondy. Dnes je navrhováno vsakování pro cca 4400 m2 ploch, jež představuje hřiště a parkoviště před objektem. Další průzkum ukázal, že vsakování v původně předpokládaném rozsahu nebude s ohledem na podloží možné.
Upravené řešení: retenční nádrže v zemi, ze kterých bude voda postupně/regulovaně odváděna do kanalizace. S ohledem na spády vody z ploch bude nutná úprava komunikací, vč. přehodnocení výměry tzv. zelených střech.
Průběžné pobíhá jednání ve věci energetické úspornosti objektu pro tělocvičnu.

10. 12. 2020
Na KD byla projednána otázka využití hřiště pro různé sporty s ohledem na koncepční řešení ploch.
V rámci budovy školy byly upraveny prostory u šatních skříněk. Jednotlivé požární úseky (PÚ) totiž neodpovídají tzv. shromažďovacím prostorům. Byly vytvořeny 2 samostatné místnosti pro umístění skříněk dětí, čímž došlo k uvolnění prostor před třídami pro výuku na chodbách.
Dále probíhá optimalizace fasádního pláště, kdy bylo představeno materiálové řešení fasády. Horizontální betonové prvky tl. ca 15 mm budou zavěšeny na fasádě, zbytek jako jednoduchá omítka, svislé pilíře fasády zateplené. Řešení je doplněno dřevěným obkladem, alternativně k němu kazety např. obklad Alucobond. Pro optimalizaci je/může být navrženo v části do atria levnější řešení jako klasické zateplení, zvýrazněnéo deskami např. Fundermax apod.

Vizualizace – fasáda varianta 2

V minulých dnech bylo souhlasně projednáno aktuální řešení prostor ZUŠ s ředitelkou ZUŠ z Říčan.
ÚR stále nebylo vydáno. Dle životního prostředí je nutné znovu projednat způsob hospodaření s dešťovými vodami.

25. 11. 2020
V rámci KD byl představen koncept vnitřních/venkovních podlah objektu ZŠ. Venkovní prostory – vnější sportoviště velký ovál – je zapotřebí si potvrdit řešení, aby bylo možné zafixovat rozměry do SP z hlediska zasakování atd. Rozměrově se do oválu vejde hřiště na malou kopanou. Povrch běžecké dráhy jako umělý tartan, hřiště umělý trávník i na nižší ligové soutěže se životností na desetiletí. Vnější sportoviště malé (umístěno z boku tělocvičny) – na propustný základ bude položen umělý koberec.

5. 11. 2020
Projektanti kontaktovali Stavební úřad ve věci již podané dokumentace pro ÚR. Vydání ÚR úřady v termínu do 12/20 z dnešního pohledu je reálné.
Byl řešen režim využívání tělocvičny pro pořádání akcí pro veřejnost.
Projektanti v současné době optimalizují fasádní plášť do vnitrobloku (atrium) při zohlednění požadavků SFŽP na pasivitu objektu.

1. 10. 2020
Bohužel se trochu protahuje vyřízení ÚR. Potřebná dokumentace byla podána projektantem před více než 60 dny, výzva na příp. projednání podané žádosti ještě nebyla doručena, řízení nebylo zahájeno a konzultace s úřadem ještě neproběhla. Předpoklad vydání vlastního ÚR úřady je do 12/20, vypracování dokumentace pro DSP do 01/21.
V rámci dnešního KD byla projektanty představena upravená verze dispozičního řešení v části ZUŠ – zejména přístup na střechu a umístění soc. zázemí. V rámci ZUŠ byly zřízeny 4 separátní místnosti jako samostatné učebny. Nové uspořádání umožňuje rovněž zřízení příp. nástavby objektu pro rozšíření kapacit školy později. Pro přesun skladu hudebních nástrojů připraví projektanti více variant prostorového uspořádání. Podklady pak budou projednány s ředitelkou ZUŠ.
V části gastro byly upraveny dispozice z důvodu požadavku ČEZ na umístění trafa 1.000 kVA přímo v objektu. V suterény jsou zachovány 4 místnosti (každá ca 50 m2) s možným využitím jako sklady, dílna školníka, nahrávací studio, multimediální místnost atd.

30. 7. 2020
V současnosti probíhají již průběžné práce na dokumentaci pro stavební povolení, fyzicky budou rozpracované podklady prezentovány v papírové formě na kontrolním dnu projektu, vč. alternativního řešení fasádního pláště.

9. 7. 2020
Starostka Svojetic a starosta Louňovic se dnes sešli na Úřadu vlády ČR s premiérem Andrejem Babišem a s ministrem školství  Robertem Plagou, kde společně probrali financování naší nové svazkové školy LOŠBATES. Dle nejnovějších informací má být vypsána dotace specielně pro výstavbu nových základních škol v prstenci kolem Prahy. Do tohoto projektu jsme již jako LOŠBATES přihlášeni a doufáme, že dotaci v odpovídající výši dostaneme.

28. 5. 2020
Projektanti na KD informovali o tom, že ve srovnání s minulým stavem projednávání na úřadech je k dispozici stanovisko MŽP – odbor lesy a stanovisko odboru dopravy, Říčany.

15. 5. 2020
V minulých dnech byla podána dokumentace na EIA s předpokladem, že úplná verze dok. EIA („velká EIA“) nebude úřady s ohledem na projekt požadována. Přibylo také stanovisko ŘSD, přičemž dokumentace na Odbor dopravy, Říčany (S4) bude podána k vyjádření. Podání na DOSS pro zbylá vyjádření na úřadech bude provedeno do 14 dnů.
Bylo ujednáno, že objekt se bude budovat v pasivním standardu a projekt se rozdělí na 2 samostatné stavby – budova školy a tělocvična.

16. 1. 2020
V rámci KD projektanti informovali o stavu podání podkladů na vyjádření jednotlivých DOSS pro vydání DUR, kdy bylo toto podáno na provozovatele inženýrských sítí a pro řešení dopravy. V dalším týdnu bude podána žádost na ŘSD, jakkoliv nebude v konečné verzi řešení návrhu.
Dále bylo představeno a odsouhlaseno technické řešení vnitřního atria jako kombinace zvýšené zeleně, vzrostlých stromů a zpevněných ploch jako další prostor školy, včetně řešení údržby (závlahy). Projektanti představili rovněž koncept oplocení kolem celé školy, oddělené brankami s režimem zasouvací brány pro hlavní vstup do objektu.
V rámci tohoto KD byl dále představen návrh řešení koncepce tzv. veřejného prostoru objektu ZŠ, kdy je ohledem na konfiguraci venkovních ploch a výškový rozdíl terénu pozemku cca 3 m objekt tělocvičny částečně zapuštěn. Na základě závěrů KD budou upraveny plochy ve 2NP (poradce a logoped) pro jejich lepší využití pro vytvoření prostoru pro společná jednání učitelů.

Vizualizace – atrium

29. 11. 2019
Projektanty bylo na KD částečně představeno dispoziční řešení projektu – každý objekt bude mít vlastní strojovnu na střeše, zrušena byla velká strojovna, původně plánovaná v podzemí spojovací chodbě.
Byl představen koncept řešení fasád objektu kombinací zavěšených bet. panelů, dřevěných obkladů a dřevěných oken, do části atria jako dvojitých hliníkových oken.

Vizualizace – fasády

22. 8. 2019
Projektanti na KD informovali zadavatele, že upravené dispoziční řešení parkování bylo konzultováno s Policií ČR, pro řešení dopravy.
V rámci změn suterénu bylo nové řešení projednáno s odborem hygieny bez připomínek, úřad ale doporučuje podzemní propojení 1 NP s tělocvičnou („suchá noha“), jakkoliv je možné projít do tělocvičny pod zastřešením. Není ještě dořešena otázka využití vnitřního atria s ohledem na jeho funkci.

27. 5. 2019
V rámci KD byly řešeny některé připomínky k bezpečnostnímu provozu školy a jejích jednotlivých objektů s ohledem na bezpečnost žáků a normu, jež tato upravuje. Ke konzultacím byla přizvána specializovaná bezpečnostní agentura, která se na podobné provozy specializuje.
Bylo také domluveno, že je třeba provést další optimalizaci podzemních prostor tak, aby byl prostor zmenšen s ohledem na náklady stavby.

20. 5. 2019
Na dnešním KD projektanti informovali zadavatele o tom, že bude probíhat geologický průzkum v rozsahu 9 sond, včetně jejich vyhodnocení, s umístěním v objektech z důvodu jejich založení a rovněž mimo objekt pro zabezpečení vsakování (retence). Objekt bude založen na sloupech/pásech, bez nutností pilot s ohledem na skalnaté podloží v místě výstavby.
Projektanti dále předloží návrh pro řešení přeložek vysokého napětí v souvislosti s výstavbou školy.
Celá stavba bude dělena na objekty A – C a objekt tělocvičny (D), přičemž zachovává koncept ze studie, podsklepený bude pravděpodobně pouze objekt A.
V rámci KD byl vysvětlen koncept řešení a provoz stavby po jednotlivých objektech. Rozsah výměry objektu byl zmenšen cca o 400 m2 z důvodu optimalizace ploch vůči původní studii ze soutěže. Projektanti předloží do příštího KD 3 varianty řešení oplocení s ohledem na provoz otevřeného objektu a jeho bezpečnost jako podklad pro rozhodnutí zadavatele.
Jako samostatný byl ve srovnání se studií vyčleněn objekt bytů pro učitele. Naproti tomu byt pro školníka byl umístěn do objektu B. Řešení bytů má dnes charakter konceptu. V rámci objektu D (tělocvična) bude projektanty prověřena kapacita WC i s ohledem na konání sportovních akcí – předpoklad. cca 300 návštěvníků. Tribuna by měla být výsuvná.

15. 4. 2019
Bylo stanoveno datum pro první kontrolní den. Kontrolní dny budou sloužit k pravidelným schůzkám s projektanty tak, aby všechny obce DSO (dobrovolný svazek obcí) byly pravidelně informovány o aktuálním vývoji společného projektu. Termín prvního kontrolního dne byl stanoven na 20.5.2019.

15. 3. 2019
Na sněmu delegátů bylo domluveno, že se angažuje projektový manažer již ve stádiu tvorby projektové dokumentace, aby se zamezilo následným potížím a předešlo se např. vícepracím. V brzké době tedy bude vypsáno výběrové řízení na tento post.

24. 1. 2019
Došlo k podpisu smlouvy s vítěznou projekční kanceláří Pelletier de Fontenay na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

3. 4. – 4. 4. 2018
Proběhlo zasedání poroty nad obdrženými návrhy nové základní svazkové školy.  Vítězné projekty si můžete prohlédnout ZDE.

14. 12. 2017
Vyhlášení architektonické soutěže na novou svazkovou základní školu s požadavkem 2 x 9 tříd. Počty tříd vycházejí z Demografické studie z roku 2016.

Po delších jednáních se rozhodla z DSO vystoupit obec Babice. Budeme tedy pokračovat v projektu 2 x 9 tříd, namísto původně plánovaných 3 x 9 tříd.

19. 4. 2017
K tomuto datu byl založen Dobrovolný Svazek Obcí (DSO) LOŠBATES  obcemi Louňovice, Štíhlice, Babice, Tehovec a Svojetice za účelem vybudování nové svazkové základní školy. Více naleznete ZDE